Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený podľa čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR)
(ďalej len „súhlas“)


Zaškrtnutím checkboxu udeľujem súhlas spoločnosti m-edu s. r. o., so sídlom Antona Bernoláka 37, 010 01 Žilina, IČO: 52 877 604 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na spracovanie svojich osobných údajov na účely zasielania newslettrov, informácií o novinkách.

Moje osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu.

Vyhlasujem, že:

–    osobné údaje na vyššie uvedený účel boli poskytnuté dobrovoľne,
–    pred udelením súhlasu som sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú uvedené na stránke prevádzkovateľa (www.m-edu.sk),
–    som si vedomý/á svojho práva tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred
     jeho odvolaním; odvolanie súhlasu je možné uskutočniť osobne v sídle prevádzkovateľa, formou e-mailu do elektronickej schránky prevádzkovateľa info@m-edu.sk
     alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa,
–    som si vedomý/á ďalších svojich práv, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, a to: právo na prístup k údajom,
     právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenia spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov
     (podrobné informácie o obsahu jednotlivých práv dotknutej osoby sú na webovej stránke www.m-edu.sk),
–    som bol/a poučená o tom, že spracúvanie osobných údajov na tento účel nezahŕňa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a v súvislosti
     s týmto účelom nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácii.

Dotknutá osoba má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk v prípade, ak sa domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej práv.

Potrebujete poradiť ?

Neváhajte a kontaktujte nás