AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Po úspešnom vyplnení Vám obratom systém oznámi percentuálnu úspešnosť Vami vyplneného AD TESTU.

Pridelenie kreditov sa riadi vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania nasledovne:
100% – 91% = 2 kredity, 90,99% – 80% = 1 kredit, 79,99% – 0% = 0 kreditov.