Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry.  AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

Po úspešnom vyplnení Vám obratom systém oznámi percentuálnu úspešnosť Vami vyplneného AD TESTU.

Pridelenie kreditov sa riadi vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania nasledovne: 100% – 91% = 2 kredity, 90,99% – 80% = 1 kredit, 79,99% – 0% = 0 kreditov.

ahoj